A Coach Support Kft. (Székhely: 1112 Budapest, Hosszúréti utca 41., Adószám: 26362375-2-43) által üzemeltetett coachvalaszto.hu honlap használatára, a honlapon elérhető funkciók és szolgáltatások igénybevételére és a honlapon található tartalmak megjelenítésére és megismerésére vonatkozó szabályokat tartalmazó

Általános Szerződési Feltételek

I. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya

 1. Tájékoztatjuk Önt, mint a coachvalaszto.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap) felhasználóját, hogy Ön, a Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77.§ és 6:78.§ rendelkezései szerint alkalmazott általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben használója kíván lenni a Honlap által kínált szolgáltatásoknak, vagy a Honlapon található információkat bármilyen módon megismeri, felhasználja, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat és ismerje meg, használja fel a Honlapon megismerhető adatokat, információkat, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
 2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Honlap bármely funkciójának és szolgáltatásának igénybevételével és használatával, a tartalmak megismerésével minden további külön nyilatkozat hiányában is teljes körűen elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Ha a jelen ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem jogosult a Honlap tartalmának megismerésére, a Honlapon szereplő információk felhasználására!
 4. Szolgáltatói adatok
 • Cégnév: Coach Support Kft.
 • Székhely: 1112 Budapest, Hosszúréti utca 41.
 • Adószám: 26362375-2-43
 • Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 326231
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@coachvalaszto.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36309297028

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Viacom Kft., 2225 Üllő, Gyár utca 8.

Tel: +36(1)348-5000
+36(70)467-5410
(munkanapokon 9-17h-ig)

e.mail: info@viacomkft.hu

ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@viacomkft.hu

 

 II. A Honlap jellege, felhasználási szintek, felhasználók besorolása

  1. A coachvalaszto.hu egyrészt coach-ok számára létrehozott bemutatkozási és hirdetési rendszer. A coach-ok (továbbiakban Partnerek) coach regisztráció után vehetik igénybe a Honlap szolgáltatásait.  Partnerként kizárólag megfelelő végzettséggel rendelkező coach regisztrálhat a jelen ÁSZF IV. fejezetében foglaltak szerint.
  2. A coacvalaszto.hu másrészt a lakosság, coach-ot keresők (továbbiakban Felhasználók) számára létrehozott kereső és információs rendszer. Felhasználók számára a felhasználói regisztráció nem kötelező, azonban vannak olyan funkciók, melyek csak a felhasználói regisztrációt követően vehetők igénybe. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen ÁSZF hatálya a Felhasználókra regisztráció hiányában is kiterjed!
 1. Szolgáltató, Partnerek és Felhasználók, továbbiakban Felek. Jelen ÁSZF meghatározza a Feleknek a Honlap használatával, a Honlapon található tartalmak megismerésével, felhasználásával és egyéb szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Feleket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 2. Jelen ÁSZF elektronikus formában a Coachvalaszto.hu-n található meg. Az ÁSZF az https://coachvalaszto.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek linkre kattintva letölthető és az Ön adathordozójára menthető, vagy az Ön választása szerint kinyomtatható. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató Honlapjára (coachvalaszto.hu) és annak aldomenjeire, továbbá a szolgáltató honlapján tett nyilatkozatok, közzétett tartalmak, igénybe vett szolgáltatások alapján létrejött jogviszonyokra terjed ki.
 3. Partnerek és Felhasználók számára a regisztráció feltétele az ASZF elektronikus úton történő kifejezett elfogadása. Az ÁSZF ugyanakkor a Honlapon nem regisztráló Felhasználókra is kötelező, ők a Honlapon elérhető tartalmak megtekintésével, megismerésével, a Honlapon való böngészéssel fogadják el az ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Jelen ÁSZF feltételeivel a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre a Honlap Felek általi használatával az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályaira vonatkozó Ptk. 6:82. § rendelkezéseinek megfelelően.
  A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit rögzíti, a Honlap látogatói (nem regisztrált Felhasználók) tekintetében kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő technikai információk (cookiek, IP cím, böngészés időtartama) kerülnek rögzítésre. A regisztrált Felhasználók vonatkozásában a technikai információk mellett a regisztráció során megadott adatok és a Honlapra feltöltött egyéb tartalmak rögzítése történik. Minden adatkezelés az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a hatályos jogszabályok betartásával történik. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető itt: https://coachvalaszto.hu/cookiek/
 5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.A Szolgáltató tevékenységére nincs irányadó magatartási kódex.A szerződés nyelve és jogvita esetére az eljárás nyelve a magyar.

 

III. Regisztrált Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

 1. Felhasználók kizárólag a valós nevükkel, valós adataikkal, és csak a saját nevükben regisztrálhatnak. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A coachvalaszto.hu minden regisztrált Felhasználójának csak egy profilja lehet.
 2. Regisztrált felhasználók nem oszthatják meg belépési adataikat, jelszavukat más személyekkel. Ha ez mégis megtörténik, Szolgáltató törölheti a regisztrált Felhasználó profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.

 

IV. Partnerekre vonatkozó rendelkezések

 1. A coachvalaszto.hu minden Partnerének csak egy profilja lehet. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A coach-ok kizárólag a valós nevükkel, valós adataikkal, a saját nevükben, saját, arcot ábrázoló, jól kivehető fotóval, valós bemutatkozó anyaggal regisztrálhatnak. Szolgáltató, amennyiben úgy vélelmezi, hogy hamis adatot, hamis, vagy elmosódott fotót tartalmaz a regisztráció, jogában áll a regisztrációt megtagadni. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 2. Partnerek nem oszthatják meg belépési adataikat, jelszavukat más személyekkel. Ha ez mégis megtörténik, Szolgáltató törölheti a Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 3. Partner lehet az a coach, aki regisztrál, és a regisztráció során hitelt érdemlően bemutatja (feltöltéssel vagy az info@coachvalaszto.hu e-mail címre való megküldéssel) a coach végzettségét igazoló okiratot. Partnernek jogában áll további két, akár coach, akár másra vonatkozó végzettséget igazoló dokumentumot feltölteni. A regisztrált coachok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a végzettséget igazoló dokumentumok a a h számára Honlap üzemeltetője számára megtekinthetők.
  Szolgáltató megvizsgálja a végzettséget igazoló okiratokat. Szolgáltató akkor fogadja el a coach végzettséget, ha a három dokumentum közül az egyik Szolgáltató megítélése szerint coach végzettséget igazol. Szolgáltató 2 munkanapon belül jelzi a Partnernek, hogy adatait elfogadta. Ekkor a Partner a Honlapon biztosított fizetési módok egyikével megfizetheti a díjat az ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően.
 4. Szolgáltató 2 munkanapon belül értesíti a Partnert, ha nem fogadja el a regisztrációját. Szolgáltatónak jogában áll a regisztrációt megtagadni. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 5. Partnerek adatai a felhasználói (coach) profilban jelennek meg. Partner a saját honlap és e-mail címét kizárólag itt jelenítheti meg. Ettől eltérő megjelenés esetén Szolgáltató felfüggesztheti Partner felhasználói profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 6. Partner a saját szolgáltatási díjait önállóan állapítja meg. A díjakat a bemutatkozásában megjelenítheti, de nem köteles megjeleníteni. Szolgáltató a Partnerek szolgáltatásaiért, és díjaiért felelősséget nem vállal.
 7. Partner köteles az őt a Honlapról megkereső ügyfélnek az első konzultációját ingyenesen, díjazás nélkül tartani, függetlenül attól, hogy egyéb esetekben az első konzultációt díjazással, vagy díjazás nélkül biztosítja az ügyfelei számára.
  Az első konzultáció történhet személyesen, telefonon, skype-n, vagy egyéb internetes felületen.
 8. Partnerek (szolgáltatási szinttől függően) blog cikkeket tölthetnek fel a honlapra. A cikkekben írhatnak saját eseteikről esettanulmányokat, saját maguk által szervezett programjaikról információt nyújthatnak, illetve coaching témában saját gondolatokat oszthatnak meg. A cikkekhez odaillő képeket tölthetnek fel.
  A blog cikkek és a fotók feltöltés után admin felületre kerülnek, ahol Szolgáltató a cikkeket átnézi.
  Amennyiben Szolgáltató a cikket elfogadja, a cikk legkésőbb 2 munkanapon belül a Honlapon megjelenik. Szolgáltató javaslatot tehet Partnernek e-mailben a cikk megváltoztatására, illetve másik fotót javasolhat. Szolgáltató változtatási igénye abból fakad, hogy színvonalas blog cikkeket szeretne a Honlapon megjeleníteni. Amennyiben a Partner a nem fogadja el a változtatási javaslatot, Szolgáltató megtagadhatja a blog cikk megjelenését. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
  Szolgáltató változtatási javaslat megküldése nélkül is megtagadhatja a blog cikk megjelenését. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 9. A blog cikkekkel kapcsolatos technikai elvárások:
  Minden blog cikkhez kell fotót feltölteni.
  A blog cikk címmel kezdődik, ami maximum 75 karakter lehet, szóközökkel.
  A blog cikk mérete minimum 1000, maximum 2000 karakter, szóközökkel.
  A Honlapon a blog cikk címe, a fotó és a cikk első 200 karaktere jelenik meg. A teljes tartalom megtekintéséhez a Felhasználónak a tovább gombra kell kattintania.
  A blog cikk betű típusa feltöltéskor automatikusan átáll a Honlap betűtípusára.
  A blog cikk nem tartalmazhat külső hivatkozást (linket).
  A blog cikk alján szerepelnie kell a készítés dátumának és a Partner nevének.
 10. Amennyiben a blog cikk nem felel meg a technikai elvárásoknak, Szolgáltató változtatási javaslatot tehet Partner felé e-mailben. Amennyiben a Partner nem fogadja el a változtatási javaslatot, Szolgáltató megtagadhatja a blog cikk megjelenését. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
  Szolgáltató változtatási javaslat megküldése nélkül is megtagadhatja a blog cikk megjelenését. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 11. Legjobb cikkeket Szolgáltató felhasználhatja hírlevélként, a szerző megjelenítésével.
 12. A Felhasználó, vagy Partner által feltöltött információknak, szövegeknek (pl. a bemutatkozó anyagok), blog cikkeknek jogtisztának kell lennie, ezért a Partner felel. Ha a tartalom jogtisztaságával kapcsolatban kétely merül fel, a Szolgáltató törölheti a regisztrált Felhasználó, vagy Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 13. A Felhasználó vagy Partner által feltöltött információk, szövegek (pl. a bemutatkozó anyagok), blog cikkek nem lehetnek más személyre nézve sértőek, megalázóak, illetlenek, pornográf tartalmúak, nem ütközhetnek a jó erkölcsbe. Partner által feltöltött információk, szövegek (pl. a bemutatkozó anyagok), blog cikkek nem tartalmazhatnak számítógépes vírust.
  Ha a tartalommal kapcsolatban a fentiek szerinti probléma merül fel, a Szolgáltató törölheti a regisztrált Felhasználó, vagy Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 14. Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, elmaradt haszonért, amely a Honlapon megjelenő cikkekből, információkból, vagy annak hiányából, akár a Partnereknél, Felhasználóknál, akár harmadik személynél keletkeznek.
 15. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül korlátozza vagy megakadályozza a Partnerek hozzáférését, vagy eltávolítsa a Partnerek felhasználói fiókját.
 16. A Partner írásban kérheti felhasználói profiljának törlését az info@coachvalaszto.hu címen. Szolgáltató köteles a profilt 2 munkanapon belül megszüntetni.

 

V. Szolgáltatások köre és díjazása

 1. Felhasználók a honlapot ingyenesen használhatják, akár regisztráltak, akár nem.
 2. Partnereknek nyújtott szolgáltatások és díjazás a https://coachvalaszto.hu/coach-regisztracio/ linkre kattintva tekinthetők meg.
 3. A Partnerek egyszerre 12 havi szolgáltatást rendelhetnek meg, rövidebb, vagy hosszabb idejű szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség. A díj időszakonként előre esedékes. A megrendelt egy év lejárta előtt Szolgáltató tájékoztatja a Partnert a lejáratról és a hosszabbítás lehetőségéről.
  A Honlapon felsorolt szolgáltatások mellett megtekinthetők az egyes szolgáltatások rövid leírása. Ennél részletesebb tájékoztatás igényelhető a Szolgáltatótól e-mailben, vagy telefonon a Kapcsolat adatok között rögzített elérhetőségeken.
 4. A megjelenített szolgáltatások kizárólag a Honlapon keresztül, online rendelhetők meg.
 5. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t.
 6. A díjak a Honlap által nyújtott kártyás fizetési móddal egyenlíthetők ki. A Honlap a kártyás fizetés megvalósítására a Barion rendszer szolgáltatásait veszi igénybe.
  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a Honlap szolgáltatásait.
  A kártyás fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
  Barion rendszerben történő regisztráció esetén soha többé nem kell begépelni a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcím és jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli.
  Fizetéshez használható:
 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

  Ha a Partner nem rendelkezik bankkártyával, fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával lehet fizetni.
  A bankkártyás fizetésnek a vásárló (jelen esetben a coachvalaszto.hu Partnere) részére nincsen és nem is lehet felára.  A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.
  Partnerek a Barion alkalmazásokkal követhetik vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelez minden vásárlást. A Barion egyenleg is itt kezelhető.

  A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngészd zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:
  A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
  A Barion rendszer használati dokumentációja letölthető itt:
  https://doksi.barion.com/Barion_le%C3%ADr%C3%A1s

 1. A Partner regisztráció a díjfizetést követő 2 munkanapon belül válik aktívvá. A díj az aktiválás napját követő egy évre teszi lehetővé a szolgáltatások igénybevételét. A díjfizetési kötelezettséget nem érinti, ha a Partner mulasztása (pl. bemutatkozó, vagy egyéb anyagok rendelkezésre bocsátásának késedelme, változások, módosítások bejelentésének mulasztása) miatt a szolgáltatás nem lehet teljes körű, vagy nem naprakész.
  Ha a Partner a díjfizetéssel érintett időszak lejárta előtt saját döntése alapján kéri profiljának törlését (26. pont), vagy a profil törlésére a jelen ÁSZF megszegése miatt kerül sor a Szolgáltató részéről, a már teljesített díj időarányosan sem követelhető vissza.
  A díjfizetés késedelme esetén a Szolgáltató a késedelemmel érintett időszakra évi 10% mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben a díjfizetés késedelme a 30 napot eléri, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali megszüntetésére és a szerződés felmondására.
 2. Szolgáltató jogosult a díjakat a Partnerek előzetes értesítése mellett minden év januárjában a KSH által közzétett, előző évi inflációs rátának megfelelően módosítani.
 3. Szolgáltató a díj jóváírását követően elektronikus számlát bocsát ki a megrendelt és kifizetett szolgáltatásokról. A számla a Partner regisztráció során megadott e-mail címére kerül megküldésre. A számla kizárólag a díjat ténylegesen teljesítő (megfizető, átutaló) személy nevére szólhat!
 4. A Honlap használatával kapcsolatos egyéb, tájékoztató jellegű információkat maga a Honlap tartalmazza.

 

 VI. Adatkezelés

 1. A Szolgáltató a Honlapon a használat során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak és az Adatkezelési Tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.
  A Honlap böngészése során rögzülő technikai információk (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb…) kezelése szintén az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint történik.
  A Honlap cookie-kat használ. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
  Az egyes informatikai rendszerek által, a Honlapon megrendelt szolgáltatásokról elektronikus számla készül.
  A Honlapon a hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.
  Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://coachvalaszto.hu/cookiek/ linkre kattintással.

 

VII. Felelősség – felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, hozzáférhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlaphoz történő hozzáférés folyamatosan problémamentes. A Szolgáltató kizárja felelősségét az esetleges leállásokért, üzemzavarokért és ezekkel összefüggő következményekért.
  A szolgáltatás eléréséhez szükséges technikai feltételek (hardver, szoftver, internet) biztosítása kizárólagosan a Felhasználók, illetve Partnerek feladata.
 2. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Honlapon vagy ahhoz kapcsolódóan harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy feltöltött tartalmakért. A Honlap felhasználói vagy a Partnerek által a Honlapon elérhetővé tett tartalmak tekintetében minden felelősség kizárólagosan a tartalom megjelenítőjét terheli. A tartalmat nyilvánosságra hozó, közzétevő, vagy azt megjelenítő személy a Honlapon kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a jelen ÁSZF szabályainak maradéktalanul megfelelő és jogtiszta tartalom megjelenítésére jogosult. A Felhasználók és a Partnerek a Honlapot illetve annak szolgáltatásait kizárólag jogszerű és törvényes célokra vehetik igénybe és használhatják.
  A felhasználó és a partner köteles minden, a jelen pont megszegésével okozott kár megtérítésére, illetve köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek által vele szemben támasztott igények alól.
 3. A Felhasználók és a Partnerek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy miután a Honlap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is változhat, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő adatok, információk és egyéb tartalmak megbízhatóságáért, illetve pontosságáért. A Honlapra harmadik személyek által feltöltött, illetve ott harmadik személyek által közölt tartalmakért a Szolgáltató kizárja felelősségét.
 4. A Felhasználók és a Partnerek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnerek munkájáért, a szolgáltatási színvonalért. Ugyanakkor Szolgáltató az egyes Partnerek szolgáltatásaira vonatkozó negatív információk esetén egyeztet a Partnerrel, és felhívhatja szolgáltatási színvonalának emelésére. Ha Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Partner nem változtat szolgáltatási színvonalán, Szolgáltató törölheti a Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 5. A Szolgáltató kizárja felelősségét a honlap használatából eredő mindennemű következményért és a honlap használatával összefüggésben harmadik személy jogsértéséért is. A Szolgáltató kártérítési kötelezettsége – amennyiben bármilyen formában a hatályos jogszabályok alapján felelősség terhelné – semmilyen esetben nem haladhatja meg a károsult által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének mértékét! A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékének összegét meghaladóan semmilyen jogcímen és semmilyen formában nem kötelezhető kártérítésre.
 6. A Felhasználó és a Partner a Honlap által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele során megadott adatait köteles naprakészen tartani! Bármilyen, a regisztráció során megadott adatának megváltozását a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles a Honlap felületén a szolgáltató felé bejelenteni. A Felhasználó és a Partner tudomásul veszi, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás nyújtása és a jogszabályban megkívánt adminisztrációs kötelezettség (pl. számviteli nyilvántartások vezetése) teljesítése feltételezi a Felhasználó és Partner adatának naprakész ismeretét. Amennyiben a bejelentési kötelezettségét a Felhasználó vagy a Partner elmulasztja, a szolgáltató jogosult az ebből eredő többletköltségeit illetve egyéb kárát a mulasztó félre tovább hárítani, nem terheli továbbá felelősség a szolgáltatás biztosítása tekintetében. 

 

VIII. Szerzői jogok

 1. A Felhasználók és a Partnerek tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő tartalmak és a Honlap egyaránt szerzői jogvédelem alatt állnak. A Honlap és az azon megjelenő tartalmak megismerése, felhasználása kizárólag a szerzői jogra vonatkozó szabályok és korlátozások megtartásával történhet!
 2. A Szolgáltató, illetve a Honlapon szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat megjelentető Partner vagy Felhasználó (szerző) előzetes írásos hozzájárulása hiányában az ilyen tartalmak vagy azok részleteinek a céltól eltérő felhasználása, többszörözése, elektronikus tárolása, feldolgozása vagy értékesítése tilos! A Honlapról és annak tartalmából bármilyen anyagot átvenni csak előzetes hozzájárulással a Honlapra való hivatkozással lehetséges.
 3. A szerzői jogi szabályokat megsértő Felhasználó vagy Partner a jogsértéssel okozott teljes kár és az igényérvényesítés minden költségének megtérítésére köteles a szolgáltató vagy a szerzői jog jogosultja irányába.

 

IX. Egyéb rendelkezések

 1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, úgy az nem érinti a fennmaradó szabályok érvényességét, érvényesíthetőségét. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát átmenetileg nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető jogról való lemondásnak.
 2. A Szolgáltató kiköti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem változtatja meg és nem módosítja az érintett Felek közötti szóbeli nyilatkozat, szokás vagy együttműködési gyakorlat. Önmagában az a körülmény, ha a Szolgáltató adott helyzetben nem kifogásolja valamely szerződéses rendelkezés megsértését, nem zárja ki, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott szerződéses rendelkezés betartásához.
 3. A jelen ÁSZF rendelkezéseivel, illetve az ÁSZF alapján létrejött szerződés teljesítésével vagy annak megsértésével összefüggésben keletkező vitás ügyeket a felek elsődlegesen megállapodás útján próbálják rendezni. A felek kötelesek a vita felmerülését követő 30 napon belül egyeztetés útján megkísérelni vitájuk rendezését. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 4. A jelen ÁSZF 2018. augusztus 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Partnerek előzetes értesítése mellett. Szolgáltató a módosításokat azok hatályba lépése előtt 5 nappal a közzéteszi a Honlapon. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Partnerek részére a módosított ÁSZF közlésének napján hatályossá válik. Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválni köteles.

 

Budapest, 2018. szeptember 27.

Coach Support Kft.